Quy trình

Khảo Sát Công Trình, nơi khách hàng muốn thi công
Thi công công trình theo yêu cầu của khách hàng
Thực hiện vệ sinh công trình sau khi hoàn thành
Bàn giao và nghiệm thu công trình cho khách hàng